Prilikom korišćenja sajta Knjižara OKC, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Tipovi ličnih podataka koje prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta Knjižara OKC, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje sajta Knjižara OKC, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na Knjižara OKC i kada postavljate objavu na svom profilu na Knjižara OKC. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, broja lične karte i jedinstvenog matičnog broja (zakonska obaveza), te opisa i fotografija rada koji želite da objavite.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem Knjižara OKC

Podaci o načinu na koji koristite Knjižara OKC

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve objave postavili na sajt Knjižara OKC, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa, koje ste oglase promovisali putem usluga za promocije oglasa. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa administracijom Knjižara OKC realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali drugim korisnicima sajta Knjižara OKC.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja Knjižara OKC, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu Knjižara OKC. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate sajtu Knjižara OKC.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja sajta Knjižara OKC, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate sajtu Knjižara OKC, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje sajta Knjižara OKC može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje sajta Knjižara OKC.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Knjižara OKC Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja sajta Knjižara OKC (koja regulišu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika sajta Knjižara OKC u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija sajta Knjižara OKC, poput postavljanja objava. Dodatno, kada postavljate objavu na sajtu Knjižara OKC, prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, adrese, jedinstvenog matičnog broja i broja lične karte, zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U slučaju da se korišćenjem sajta Knjižara OKC izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Knjižara OKC podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o radu koji postavljate na sajt Knjižara OKC nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom sajta Knjižara OKC koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja sajta Knjižara OKC, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj objava i radova odjednom, postavlja objave neprimerene sadržine, postavlja objave i radove u pogrešnu kategoriju, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke sajt Knjižara OKC čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednosnim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njihovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Knjižara OKC kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja sajta Knjižara OKC. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik sajta Knjižara OKC, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, Knjižara OKC će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

Knjižara OKC može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

  • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
  • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
  • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja sajta Knjižara OKC.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite svoje podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu svojih podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na sajtu Knjižara OKC (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik sajta Knjižara OKC, pristup svojim podacima možete imati putem strane “Moj nalog (My Account)” (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj korisnički nalog na Knjižara OKC).

Rukovalac Vašim podacima je OKC, osnivač i vlasnik Knjižara OKC, sa sedištem u Boru, D.R.Bobija 6/1 19210 Bor. Rukovaoca možete kontaktirati putem kontakt forme na sajtu Knjižara OKC.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na sajtu Knjižara OKC, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, Knjižara OKC će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja sajta Knjižara OKC. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.