Dobro došli!

Da biste koristili sajt Knjižara OKC, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima:

 

Pravila i uslovi korišćenja Knjižara OKC

(Datum poslednje izmene: 1.8.2019. godine)

 

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

 1. Obrazovno kreativnog centra, osnivača i vlasnika sajta Knjižare OKC, sa sedištem u Boru, D.R.Bobija 6/1 (u daljem tekstu OKC Bor) i
 2. Svakog pojedinačnog korisnika internet portala Knjižara OKC (u daljem tekstu Korisnik usluga)

(u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog segmenta Knjižara OKC na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora).

1. Obaveze Ugovornih strana

OKC Bor se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Knjižare OKC u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da OKC Bor prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Knjižara OKC, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane OKC Bor.

2. Pružalac usluga informacionog društva

Internet sajt Knjižara OKC, u vlasništvu organizacije OKC Bor, je pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 41/2009), u daljem tekstu Knjižara OKC, a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i preuzimanja digitalnih radova (datoteka), kao i usluge oglašavanja.

3. Besplatne usluge

Knjižara OKC pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja digitalnih radova (datoteka), u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

4. Plaćene usluge

Knjižara OKC pruža plaćene usluge: a) promocije besplatno objavljenih digitalnih radova (datoteka), a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera na sajtu; c) usluge prodaje kopija digitalnih radova (datoteka).

Knjižara OKC zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom. Knjižara OKC će nakon izmene cena svojih plaćenih usluga obavestiti Autore i Korisnike o izmenama.

5. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga

Za korišćenje usluga Knjižara OKC neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem Knjižara OKC tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na sajtu Knjižara OKC, a zatim potvrdi registraciju putem veze u registracionom e-mailu koji je dobio od Knjižara OKC.

Registrovani i ulogovani (prijavljeni) Korisnik usluga može postavljati svoje digitalne radove (datoteke) u okviru svog naloga na sajtu Knjižara OKC. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio svoj digitalni rad (datoteku), ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja digitalnog rada (datoteke) unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti digitalni rad (datoteku) na Knjižara OKC. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Knjižara OKC), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja digitalnog rada (datoteke), kao i u cilju kontakta sa administracijom Knjižara OKC radi pomoći i/ili odgovora na pitanja.

Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog digitalnog rada (datoteke), odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama Knjižara OKC, po mogućstvu i na Facebook stranici Obrazovno kreativnog centra, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Objave i autorska dela koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaka objava koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisana sa Knjižare OKC, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takvu objavu i rad postavio.

6. Ograničenja prilikom korišćenja Knjižara OKC

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja sajta Knjižara OKC poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno postavljati objave i radove koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije.
 • Nije dozvoljeno postavljati objave i radove koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Kroz objave i radove nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.

7. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja objava i radova na Knjižara OKC

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja objava i radova na sajtu Knjižara OKC poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičnu ili sličnu objavu i rad (tzv. “spamovanje”).
 • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta u tekst objave.
 • Nije dozvoljeno u objavi postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz objavu nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba. Ovo je dozvoljeno u samom radu.
 • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis objave sa ciljem isticanja objave.
 • Nije dozvoljeno u tekst objave unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
 • Nije dozvoljeno namerno postavljanje objava i radova u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

 

8. Pravila i uslovi za ocenjivanje radova i autora na Knjižara OKC

 • Rad možete oceniti jedino ako ste preuzeli rad sa Knjižare OKC.
 • Autora možete oceniti jedino ako ste preuzeli jedan ili više njegovih radova.
 • Nije dozvoljeno davanje ili prikupljanje neosnovanih ocena.
 • Nije dozvoljeno unošenje uvredljivog sadržaja u opis ocene ili odgovor na ocenu.
 • U opis ocene ili odgovor na ocenu ne smeju se unositi lični podaci korisnika poput JMBG-a, broja lične karte, adrese stanovanja, registracionih podataka.

9. Trgovina između Korisnika usluga

Knjižara OKC ne posreduje u trgovini između Autora i Korisnika. Svaka trgovina ili razmena između Autora i Korisnika usluga Knjižare OKC je na sopstveni rizik Autora ili Korisnika. Knjižara OKC neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Autora i Korisnika. Autora i Korisnik se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

10. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Knjižara OKC

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Knjižara OKC. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, objave, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Knjižara OKC zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Autor rada zadržava autorsko pravo nad svojim radom. Autor i Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane Knjižare OKC u svaki rad koji Autor postavi ili Korisnik preuzme. Autor pristaje na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica za objave na Knjižara OKC.

11. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane Knjižara OKC se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Knjižara OKC, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. Knjižara OKC od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti.

Knjižara OKC može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Posetilac sajta Knjižara OKC nema potrebe da ostavlja svoje podatke. Posetilac sajta nema mogućnost da preuzima radove sa sajta. U slučaju da posetilac sajta želi da postavlja ili preuzima radove sa sajta mora se registrovati. Prilikom registracije korisnik mora da ostavi svoje lične podatke u koje će uvid imati samo lice koje ima ugovorni ili radni odnos u Obrazovno kreativnom centru. Ove podatke Knjižara OKC neće deliti sa trećim licima osim u slučaju sudskog spora.

Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup sajtu Knjižara OKC. Knjižara OKC ne odgovara za tačnost podataka koje su na Knjižara OKC unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

12. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja Knjižare OKC

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja Knjižara OKC, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Knjižare OKC najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Knjižare OKC. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Knjižare OKC ili otežavanja rada Knjižare OKC.

13. Isključenje odgovornosti

Knjižara OKC isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Knjižara OKC nije odgovorna za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici ostavljaju u komentarima u okviru objava na Knjižara OKC.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Knjižara OKC nije odgovorna za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Knjižara OKC.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Knjižara OKC nije odgovorna za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim objavama ili komentarima umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Knjižara OKC nije dužna da pregleda podatke koje je skladištila, prenela ili učinila dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

14. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Knjižara OKC nije dostupna svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Knjižara OKC ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka funkacionisanja sajta. Knjižara OKC zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje objave i rada, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

15. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom Knjižara OKC (administracijom OKC-a) korisnici se upućuju na kontakt formu. Na sajtu Knjižara OKC kontakt forma nalazi se na stranici Kontakt. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima Knjižara OKC sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole OKC-a ili njegovog ovlašćenog lica.

16. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Knjižara OKC se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Knjižara OKC, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

17. Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, OKC zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje sajta Knjižara OKC, te da uskrati pristup sajtu Knjižara OKC korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.