Pravila i obaveze korišćenja sajta Knjižara OKC prikazani su na stranici Pravila i uslovi. Ako želite da postanete autor/prodavac na sajtu Knjižara OKC, potrebno je da se upoznate i sa uslovima saradnje, odnosno Ugovorom koji morate pismeno sklopiti sa OKC-om. Radni prikaz ovog ugovora dat je kao primer ispod:

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

Zaključen u Boru ________ godine, između:

1. Obrazovno kreativnog centra (dalje: OKC), iz Bora, adresa: D.R.Bobija 6/1 19210 Bor i
2. _____________________ (dalje: Autor) JMBG: _______________ iz ___, adresa: ______

Član 1

OKC se obavezuje da obezbadi nesmetano funkcionisanje sajta i sistema za kupoprodaju onlajn digitalnih obrazovnih resursa "Knjižara OKC".  OKC se obavezuje da Autoru obezbedi registraciju na sajtu Knjižara OKC i omogući postavljanje obrazovnih digitalnih resursa.

Član 2

Autor se obavezuje da će na sajt Knjižara OKC postavljati digitalne obrazovne resurse koji su isključivo njegovo autorsko delo. Autor se obavezuje da će poštovati Pravila i uslove koje je prihvatio registracijom na sajt Knjižara OKC kao autor/prodavac. Autor se obavezuje da će sajt Knjižara OKC koristiti prema pravilima koja je dobio od OKC-a, odnosno tehnički ispravno i da svojim radnjama neće uticati na otežavanje funkcionisanja sajta.

Član 3

Autor se obavezuje da će svoje obrazovne digitalne resurse, kao svoja autorska dela ponuditi ostalim korisnicima sajta Knjižara OKC, kao resurse koji su plativi, ali i kao resurse koji su besplatni. Autor se obavezuje da na svakih pet resursa koji su plativi postavi jedan resurs koji je besplatan, sa cenom 0,00 dinara. Autor je slobodan da sam odredi cenu za svaki od svojih resursa koje postavlja kao plative.

Član 4

OKC se obavezuje da će vršiti sistem naplate obrazovnih digitalnih resursa u ime Autora. Kao naknadu za svoje usluge OKC će naplatiti iznos od 50% od cene svakog prodatog obrazovnog resursa. OKC se obavezuje da će Autoru isplatiti iznos od 50% od cene koju je Autor definisao kao cenu svojih obrazovno digitalnih resursa. Iznos koji će OKC isplatiti Autoru definisaće se posebnim Ugovorom o autorskom delu između OKC i Autora, kao bruto iznos. Pripadajući porezi po osnovu ovog ugovora padaju na teret Autora. 

OKC se obavezuje da će Autoru isplatiti 50% bruto iznosa od svih prodatih obrazovno digitalnih resursa Autora u roku od 30 dana od izvršene prodaje resursa Autora ili u trenutku kada bruto iznos na onlajn računu Autora na sajtu Knjižara OKC dostigne 10000,00 dinara. Autor u svakom trenutku ima uvid u svoje stanje na računu na sajtu Knjižara OKC.

Član 5

Autor se obavezuje da će svi obrazovni digitalni resursi koje postavi u svojoj učionici, biti isključivo njegovo autorsko delo i da neće koristiti tuđa autorska dela kao svoja. Za svaku zloupotrebu tuđeg autorskog dela, Autor će snositi posledice i imaće odgovornost pred sudskim organima. OKC ne prihvata odgovornost po ovom postupku, sav teret je na Autoru.

Član 6

U slučaju primedbe OKC-a na rad i obrazovno-digitalne resurse Autora, Autor je dužan da postupi po primedbama OKC-a u roku od 5 dana od dana dostavljanja primedbi elektronskom poštom.

Član 7

Ovaj ugovor je sačinjen u tri istovetna primerka, od kojih se jedan nalazi kod Autora, a ostala dva kod OKC-a.

U slučaju spora, obe strane prihvataju nadležnost Opštinskog suda u Boru.

AUTOR                                                     OKC